Realizacja tego działania pozwoli na zwiększenie skali promocji wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Skonsolidowane w ramach działania projekty będą obejmować m.in. organizację specjalnie przygotowanych wykładów, lekcji, pokazów skierowanych do różnych grup społecznych oraz przygotowanie w językach polskim i angielskim informacji poświęconych osiągnięciom naukowych pracowników UW, które zostaną umieszczone na popularnych portalach naukowych, a także kampanii promocyjnej w postaci wywiadów i ogłoszeń, w prasie polskiej i wydawanej w języku angielskim. Możliwe będzie również uzyskanie środków na organizacje tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi naukowemu wybitnych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs otwarty 30 czerwca 2020 roku ma charakter pilotażowy. Na podstawie jego wyników do zasad realizacji działania, w tym przeprowadzanych konkursów mogą zostać wprowadzone zmiany.

 

Zasady przyznawania środków

Cel

Zwiększenie widzialności oraz promocja wyników badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez indywidualnych naukowców i/lub zespoły badawcze.

Wnioskodawcy

Indywidualni badacze i/lub kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań naukowych, które mają potencjał przełomowości w nauce światowej lub przyczyniły się do znalezienia rozwiązania dla kwestii społecznych.

Zakładane rezultaty

Dotarcie z informacją o wynikach badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim do szerokiego grona odbiorców (naukowców, urzędników, samorządowców, organizacji pozarządowych itp.) interesujących się nauką. Realizowane w ramach działania projekty będą pozytywnie wpływać na wzrost reputacji Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni prowadzącej przełomowe wyniki badań naukowych i przyczyniającej się do rozwiązywania kwestii społecznych.

Okres finansowania

6 miesięcy od daty uzyskania grantu na promocję wyników badań. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2020 roku.

Termin naboru wniosków

 • 15 lipca – 15 sierpnia 2020 roku
 • Formularz elektroniczny do składania wniosków zostanie udostępniony do 13 lipca.

Budżet konkursu

 • 100 000 PLN
 • W pierwszym konkursie zostanie wyłonionych do 10 projektów, których budżet nie może przekroczyć 10 000 PLN.

Przykłady projektów

 • Przygotowanie i opublikowanie artykułu promującego wyniki badań w czasopismach lub internetowych portalach naukowych.
 • Pokrycie kosztów recenzji wyników badań i ich opublikowania w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie.
 • Zorganizowanie seminarium naukowego promującego wyniki badań w Polsce lub za granicą.
 • Pokrycie kosztów dedykowanej reklamy promującej wyniki badań w mediach społecznościowych.
 • Pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od badaczy z danej dyscypliny o najwyższym prestiżu międzynarodowym z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania.

Komisja konkursowa

Wyboru projektów dokona komisja składająca się z badaczy o uznanym międzynarodowo dorobku naukowym reprezentującym trzy dziedziny naukowe uprawiane na Uniwersytecie Warszawskim.

Inne informacje

 • Projekt złożony w konkursie musi dotyczyć już zakończonych badań, które zakończyły się uzyskaniem wyników o dużym potencjale wpływu na naukę światową.
 • Wyniki badań zostały już opublikowane w czasopiśmie lub monografii. Konieczna jest jednak ich dodatkowa promocja.
 • Projekt nie może powielać działań, których realizacje zaplanowano z innych źródeł finansowania.
 • Budżet projektu musi zostać zweryfikowany w ramach bezpośredniego kontaktu z czasopismem, portalem czy osobą fizyczną.

 

Deklaracja dostępności