ceecom2021W dniach 22-23 października br. odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji CEECOM, zatytułowana tym razem „New Communication Revolution”. Podczas dwóch dni obrad, prócz wystąpień keynote speakerów, sesji specjalnych i dyskusji z udziałem dziennikarzy, można było wysłuchać ponad 90 referatów.

 

Podczas konferencji dr hab. prof. UW Tomasz Gackowski wygłosił referat zatytułowany „Who do you believe, and who do you support in politics? Preliminary results of the experiment (triangulation of methods – eye-tracking, face tracking, questionnaire, IDI)". W prezentacji przedstawiono wstępne, cząstkowe wyniki projektu, w którym analizowano, co wpływa na wybory polityczne Polaków: identyfikacja z liderem danej partii czy z jej programem? W badaniu analizowano spójność deklaracji wyborczych z deklarowanym poparciem dla określonych poglądów politycznych, identyfikację badanego ze znanymi (wyrazistymi) wypowiedziami czołowych polityków bez wskazywania ich autorów oraz to, w jakim stopniu identyfikacja badanego z tymi wypowiedziami zmienia się w przypadku ujawnienia autora danego cytatu. Projekt zrealizowano, wykorzystując triangulację metod i technik badawczych: kwestionariusze, pogłębione wywiady indywidualne oraz pomiary facetrackingowe.

Dr Karolina Brylska przedstawiła referat zatytułowany „The use of biometric measurements in assessing the effectiveness of public awareness campaigns - research opportunities and challenges”, w którym przedstawiła wyniki szerokiej kwerendy poświęconej wykorzystaniu pomiarów biometrycznych do oceny skuteczności kampanii społecznych. Przegląd obejmował najważniejsze bazy tekstów naukowych (Web of Science, Scopus, Google Scholar) i okres 2010-2021. Wyniki analizy, zaprezentowane w referacie, odnosiły się do następujących pytań: w jakim stopniu pomiary biometryczne są wykorzystywane do oceny kampanii społecznych? Jak skonstruowana jest metodologia tego typu projektów badawczych? Jakiej treści dotyczy taka analiza? Jakie trudności i wyzwania pojawiają się w tego typu badaniach? Oraz, co najważniejsze: jakie ustalenia dotyczące skuteczności poszczególnych form i treści kampanii społecznych wynikają z dotychczas przeprowadzonych tego typu badań? Wnioski były dyskutowane zwłaszcza w odniesieniu do warunków konsumowania treści poświęconych zdrowiu, jakie stworzyła pandemia COVID-19.

Ponadto zespół LBM reprezentowały mgr Marlena Sztyber i mgr Katarzyna Piórecka z referatem „Consumer TV habits during the COVID-19 pandemic - newscasts in the times of social isolation” oraz mgr Martyna Dudziak-Kisio z prezentacją „Participatory culture in the social media – the birth and development of the Visible Hand Movement during the Covid-19 pandemic” (wygłoszona wspólnie z mgr. Wojciechem Dudziakiem).

 

Deklaracja dostępności