strategia rozwoju rmStrategia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015‒2020 to dokument będący wnikliwą analizą polskiego rynku medialnego, który powstał po to, by wywołać publiczną dyskusję oraz wskazać obszary, które wymagają od władz państwowych oraz uczestników rynku medialnego refleksji oraz uzgodnienia wspólnych działań.

Dokument składa się z sześciu części. Pierwsza zawiera opis otoczenia, w jakim funkcjonują media (ogólna sytuacja ekonomiczna i demograficzna Polski, kwestie instytucjonalne i prawne, sprawy związane z rynkiem reklamy). W części drugiej został zaprezentowany stan poszczególnych rynków: filmowego, telewizyjnego, radiowego, rynku prasy i Internetu. Dwie kolejne części zostały poświęcone na opis tendencji i wyzwań. W części piątej i szóstej zamieszczono podsumowania, prognozy i rekomendacje skierowane do środowisk odpowiedzialnych za kształtowanie rynku audiowizualnego w Polsce.

W skład zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii weszli: dr Dominik Batorski, Wojciech Dziomdziora, dr Tomasz Gackowski, dr Andrzej Garapich, prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. dr hab. Tadeusz Miczka, Agnieszka Ogrodowczyk, prof. dr hab. Stanisław Piątek. Projekt został zainicjowany przez Fundację Sztuka Media Film, a zrealizowany we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz bankiem BZ WBK.