Gackowski T., Raport otwarcia (brief – ekspertyza) dla Europejskiego Forum Nowych Idei 2012 – PKPP Lewiatan pt. Lider czy statysta? Europa w wielobiegunowym świecie / Perspektywa biznesu (Sopot, 26–28 września 2012 r.), panel poświęcony mediom opiniotwórczym w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów publicznych – dla uczestników panelu dyskusyjnego pt. Czy UE przeżyje bez europejskich mediów publicznych? Moderator: Andrzej Goldewski (TVP). Uczestnicy: Juliusz Braun (TVP), Ingrid Delterne (EBU), Grzegorz Hajdarowicz (Gremi Group) oraz Aleksander Scheuer (EML) [Opening Report (brief – expertise) for the European Forum for New Ideas 2012 – Lewiatan entitled Leader or stat? Europe in a multipolar world / Business perspective (Sopot, 26–28 September 2012); A Panel about Media Opinion Leaders in The European Union, with Particular Emphasis on Public Media – for The Participants of The Panel Discussion entitled Will The EU Survive Without European Public Media? Moderator: Andrew Goldewski (TVP), Participants: Juliusz Braun (TVP), Ingrid Delterne (EBU), Gregory Hajdarowicz (Gremi Group), and Alexander Scheuer (EML).

Gackowski T., «Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?» – sprawozdanie i garść refleksji z III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, [New media. New problems and research methods? »- a report and a handful of reflections from the Third National Methodological Conference of Media Scientists], Warszawa, 22–23 listopada 2012 roku, Media Studies 2013, No. 1 (52), pp. 160–164.

Gackowski T., Sprawozdanie z II Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, Sopot 26–28 września 2012 r. [Report of the Second European Forum for New Ideas 2012, Sopot 26–28 September 2012], Media Studies 2012, No. 4 (51), pp. 191–197.

Gackowski T., Konferencja «Tożsamość nauk o mediach», czyli medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej [Conference: «The Identity of Media Science», which means media studies polyphony old-new scientific discipline], Media Studies 2012, No. 3 (50), pp. 11–27.

Gackowski T., Sprawozdanie z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. «Autonomia nauki o komunikowaniu», [Report on the Second Congress of the Polish Society of Social Communication Entitled «The Autonomy of Science Communication»), Media Studies 2010,  No. 4 (43), pp. 177–181.