logo

qrLaboratorium Badań Medioznawczych

 

ul. Bednarska 2/4 (pokój nr 0.36)

00-310 Warszawa

 

tel. 22 55 23 943

e-mail: biuro@lbm.uw.edu.pl

O Laboratorium Badań Medioznawczych

b_350_227_16777215_00_images_Centrala.jpg

 

Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza w strukturze Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibiologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Utworzenie Laboratorium Badań Medioznawczych stało się możliwe dzięki środkom finansowym przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej (decyzja nr 8617/E-343/R/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku).

Działalność LBM zainaugurowano 7 listopada 2013 roku.

Nauki o mediach jako dyscyplina naukowa zostały sklasyfikowane decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z sierpnia 2011 roku w obszarze nauk społecznych. Warto jednak podkreślić, że grono badaczy identyfikujących się z naukami o mediach, określający się mianem medioznawców, rekrutuje się z bardzo wielu stowarzyszonych z medioznawstwem dyscyplin naukowych: psychologii (neuropsychologii), socjologii, politologii, filozofii, etnografii, historii, językoznawstwa, antropologii, kulturoznawstwa, pedagogiki oraz ekonomii, prawa, filmoznawstwa, ale również informatyki, cybernetyki, telekomunikacji czy też elektroniki. Przegląd struktury zakładów Instytutu Dziennikarstwa UW, prowadzonych badań oraz zainteresowań pracowników naukowych, a także oferty dydaktycznej proponowanej studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz logistyki mediów ze strony kadry rzeczonej jednostki naukowo-dydaktycznej, świadczy z jednej strony o ogromnym, interdyscyplinarnym potencjalne nauk o mediach, z drugiej zaś o konieczności prowadzenia i rozwijania badań na różnych polach badawczych za pośrednictwem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających sprawne, minimalizujące ryzyko popełniania błędów, automatyczne oraz półautomatyczne realizowanie projektów badawczych, dedykowanych m.in. szeroko pojętej komunikacji społecznej, oddziaływaniu mass mediów (przyczyny, efekty, rekomendacje oraz antycypacje), mediatyzacji życia społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz kulturowego (za Talcotem Parsonsem), ale także zjawisk określanych dzisiaj mianem postmodernistycznych, animowanych i relacjonowanych przez media instytucjonalne oraz alternatywne [w tym sieciowe – Web 2.0 i 3.0] (za Zygmuntem Baumanem i Jeanem Baudrillardem), wreszcie marketingowi oraz public relations.

Głównym celem powołania – w ramach restrukturyzacji Instytutu Dziennikarstwa UW – Laboratorium Badań Medioznawczych było stworzenie innowacyjnego zaplecza naukowo-technicznego umożliwiającego realizowanie zaawansowanych badań przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej. Wieloaspektowe projekty badawcze realizowane za pośrednictwem LBM będą odpowiadały na klasyczne – za Haroldem Lasswelem (ojcem międzynarodowego medioznawstwa) – pytania: Kto komunikuje? Co komunikuje? Jak komunikuje? Do kogo komunikuje? Z jakim skutkiem komunikuje? W tej optyce konieczne było zorganizowanie aparatury naukowo-badawczej umożliwiającej kompleksowe badanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji na wszystkich jej poziomach:

  • od intrapersonalnej komunikacji [ego i alter ego / co podmiotowi badanemu się wydaje, że percypuje, a co w rzeczywistości rejestruje jego oko i rozum – słowem: deklaracja vs. reakcje symptomatyczne ludzkiego ciała, np. ruch gałki ocznej – technologia eye-tracking (eye-tracker stacjonarny TOBII);– przez interpersonalną oraz grupową komunikację [eksperymenty jakościowe – IDI oraz profesjonalne FGI (fokusownie z aparaturą rejestrującą audio-wideo, intimizująca sala, szkło weneckie, telewizor 50 cali, aparatura DVD-blue ray), eksperymenty projekcyjne (sala z projektorem: testy reklam, przekazów audiowizualnych, skuteczności perswazyjnej – aspekty reaktywne, deklarowane)];
  • po instytucjonalną oraz masową (społeczną) komunikację [monitoring mediów masowych – prasa: aparatura digitalizująca z zaawansowaną technologią OCR (półautomatyczna), radio i telewizja: aparatura rejestrująco-kodująca równolegle kilka stacji radiowych i kilkanaście kanałów telewizyjnych (deskrypcja i transkrypcja – automatyzacja i półautomatyzacja), internet: oprogramowanie do zautomatyzowanej agregacji treści internetowej (web crawling), przetwarzania (data mining), kategoryzacji oraz frekwencyjnej, lingiwstyczno-kwantyta-tywnej analizy tekstu; internetowy Panel (e-) – platforma do badań typu CAWI (stworzenie kilkudziesięciotysięcznej grupy aktywnych respondentów – baza weryfikowana w cyklu kwartalnym); badania opinii publicznej – sondażownia – studio CATI (15 boksów, wyposażenie komputerowo-telefoniczne, system random digit-dialing)].

Oprócz powyższej aparatury, umożliwiającej realizowanie zaawansowanych projektów badawczych na niespotykaną dotąd skalę [w aspekcie metodologicznym, realizacyjnym (automatyka i półautomatyka) oraz tematycznym] w polskich ośrodkach akademickich oraz jednostkach naukowo-badawczych, powstał specjalistyczny wortal badawczy, będący swoistym "oknem" internetowym Laboratorium Badań Medioznawczych – prezentującym wyniki badań, umożliwiającym rzeczywisty, bieżący dostęp do zbieranych i agregowanych danych na serwerach LBM dla zarejestrowanych naukowców i badaczy z całej Polski, wreszcie, dzięki przyjaznemu interfejsowi rzeczony wortal stanowi kapitalne narzędzie wspomagające prowadzenie badań podstawowych na potrzeby prac dyplomowych studentów kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz logistyka mediów. Integracja wewnętrznego systemu agregacji oraz opracowywania danych przez zespół badawczy LBM z możliwościami internetowego podglądu rzeczonych baz przez zarejestrowanych użytkowników wortalu LBM – badaczy, naukowców oraz studentów – umożliwi upowszechnianie wyników badań oraz zwiększy rzeczywisty potencjał naukowo-badawczy Instytutu Dziennikarstwa UW, czyniąc z niego unikatową jednostkę badawczą w zakresie badań nad komunikacją społeczną (w jej różnych, interdyscyplinarnych aspektach zaprezentowanych powyżej) nie tylko w kraju, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.

lbm-folder-schemat