Publikacja mierzy się z metodologicznymi wymiarami dyscypliny naukowej jaka są nauki o mediach, stawiając sobie za cel określenie jej tożsamości metodologicznej oraz źródeł. Jest to zadanie poważne i trudne. Chcąc odnieść się do mediów masowych, należy bowiem uwzględnić różne grupy problemów. Każdy z nich mógłby, a nawet powinien być rozpatrywany z kilku punktów widzenia.
Na książkę składają się e artykuły przygotowane przez kompetentnych autorów, w których w sposób ciekawy odnoszą się oni do wielu aspektów teoretycznych związanych z naukami o mediach. Dzięki takim opracowaniom pojawiają się wspólnie definiowane zjawiska, określane są problemy do rozwiązania, przyjmowane techniki i metody badań. Publikacja ta jest więc kolejnym krokiem na drodze do wypracowania założeń metodologicznych w środowisku medioznawczym w Polsce.
Prof.. Dr hab.. Marek Jabłonowski, Uniwersytet Warszawski

Link: http://medioznawca.com/images/MBM_spis_wstep.pdf

mediamorfozyJeżeli ktoś stawia sobie pytanie, jakie będą media w przyszłości, to w tej książce znajdzie wiele inspirujących myśli. Rzecz naukowa, ale pomaga w zrozumieniu codzienności. Bardziej niż się wydaje.


prof. dr hab. Jacek Dąbała, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Link: http://konferencjemedioznawcze.pl/images/Mediamorfozy_s._110.pdf

Monografia stanowi zbiór artykułów, które są pokłosiem najlepszych wystąpień na I Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców (listopada 2010 r.)

Książka stanowi podstawowy, surowy wykład o popularnej wśród medioznawców metodzie analizy zawartości (ang. content analysis). Wybrane fragmenty prezentują wyniki przykładowych, uproszczonych analiz, jaki można realizować za pomocą rzeczonej metody. Te krótkie raporty prezentują ewolucję newsa w dziennikach ogólnopolskich (tzw. żywotność newsa) oraz sposób relacjonowania określonego wydarzenia przez dzienniki - odejścia Marka Jurka z PiS-u i założenia nowej partii, a także sprawę tzw. taśm Oleksego. Ostatni rozdział podsumowuje badania - pokazuje ich zalety, oraz słabości, których winni wystrzegać się w podobnych badaniach inni badacze.

Książka prezentuje przejrzysty wykład o tym, czym w rzeczy samej jest wizerunek i w jaki sposób można go badać. Wybrane fragmenty dotyczą modelej analizy wizerunku w mediach - od teorii do praktyki - w jaki sposób zoperacjonalizować taką analizę. Ponadto dodano fragment z podsumowującego badanie rozdziału, w którym starano się rozstrzygnąć na ile polityka wizerunkowa znanego biznesmena była skuteczna w sytuacji kryzysowej dla jego wizerunku.

Publikacja jest efektem I Ogólnopolskiego Zjazdu Analityków Mediów - Warszawa 2009 r. - o takim samym tytule. Zawiera najciekawsze wystąpienia poświęcone sile oddziaływania mass mediów na ludzi i grupy społeczne.

sbKsiążka dr. Tomasza Gackowskiego dotyczy nieznanych kontekstów polskich mediów i dziennikarzy Polski mniej znanej 1945-1989. Jest to szczególnie ważna praca, gdyż obok historycznej prezentuje także medioznawczą perspektywę dziejów najnowszych, które na dobrą sprawę dopiero zaczynamy badać. Z tego punktu widzenia - w świetle przeprowadzonych kwerend i zgromadzonych materiałów - jest to nowe i interesujące opracowanie, które powinno zainteresować nie tylko historyków, ale również szerokie grono amatorów nie do końca jeszcze odkrytych i zbadanych dziejów powojennej Polski.
prof. dr hab. Marek Jabłonowski

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat polskiej branży public relations - jaki ma ona charakter, zakres i skalę działalności, sposób funkcjonowania, wreszcie jak się zmieniała przez ostatnie 20 lat