Fear of Missing Out a korzystanie z urządzeń umożliwiających dostęp do mediów społecznościowych – w oparciu o badania polskich internautów, "Forum Socjologiczne", tekst opracowany w zespole, w skład którego weszli: Anna Jupowicz-Ginalska,  Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Tomasz Baran, Aleksander Wysocki

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Młodzież a cyfrowe kompetencje operacyjne - na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka, „Kultura-Media-Teologia”, tom: 32, zeszyt: 1, strony: 8-24 (tekst opracowany w zespole, w skład którego weszły: Anna Jupowicz-Ginalska, Justyna Jasiewicz, Małgorzata Kisilowska, Alicja Waszkiewicz-Raviv).

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Wybrane elementy budowy frontowych okładek magazynów a reakcje polskich odbiorców, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, tom: 1, zeszyt: 25, s. 7-33.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”, „Studia Medioznawcze”, tom: 72, zeszyt: 1, s. 71-86.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018), Print Magazine Covers as Packaging, “Communication Today”, tom: 9, zeszyt: 1, s.  94-112.

Anna Jupowicz-Ginalska (2018). Exposure of Travel Destinations on the Front Covers of the Magazines National Geographic Traveler and Podróże, “Journal of Tourism and Services”, Volume IX, Issue 17, s. 27-54.

Szczepańska, A. (2006). Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć [Strategy, Heurystics and Tactics Of Information Retrieval. An Attempt of Concept Arrangement]. Przegląd Biblioteczny, 74(2), 165- 187.

Szczepańska, A. (2007). Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce [The Basic Information Retrieval Strategies and Their Use in Practice]. Przegląd Biblioteczny, 75(2), 233-251.

Kuźmina, D., & Szczepańska, A. (2011). Bibliologiczne wsparcie w sieci [Library science online suport]. W D. Kuźmina (Ed.), Bibliologia i informatologia (s. 251-266). Warszawa: PTB OW.

Mierzecka-Szczepańska, A. (2012). Ewaluacja efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych - wybrane parametry ocen [Information retrieval system evaluation – selected metrics]. W B. SosińskaKalata & E. Chuchro (red.), Społeczeństwo i sieć informacyjna. Problemy i technologie (s. 111-124). Warszawa: Wydawnictwo SBP.