Mierzecka-Szczepańska, A. (2013). Badania użytkowników dokumentacyjnych systemów wyszukiwawczych [Information retrieval systems users]. W B. Sosińska-Kalata & E. Chuchro (red.), Nauka o informacji w okresie zmian (s. 333-346). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Suminas, A., & Mierzecka, A. (2014). Political Information Sources For Young Citizens: A Case Study Of Lithuanian Youth Information Behavior. Informacijos mokslai / Information Science, 70, 25-44.

Mierzecka, A. (2015). Information Behaviors within the Humanities: Searching or Browsing, Recall or Precision? Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne / Issues in Information Science. Information Studies, 53(1), 82-95.

Grigas, V., Fedosejevaitė, R., & Mierzecka, A. (2016). Librarians as Educators: Affective Dimensions Experienced in Teaching. Communications in Computer and Information Science, 676, 619-633. doi:10.1007/978-3-319-52162-6_61

Kisilowska, M., Jasiewicz, J., & Mierzecka, A. (2016). Relationality Is the Key: The Family of Digital Competencies’ Catalogues and Their Potential Applications. Communications in Computer and Information Science, 676, 294-303. doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_29

Mierzecka, A., Kisilowska, M., & Jasiewicz, J. (2016). Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej [Elementary Schools’ Common Rooms as Potential Space for Digital Literacy]. W A. Kwiatkowska & M. Sysło (red.), Informatyka w edukacji: kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów (s. 265–277). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Mierzecka, A., & Suminas, A. (2016). Cyfrowa przestrzeń jako narzędzie organizacji, udostępniania i promocji oferty bibliotek akademickich [Digital Space as a Tool to Organize, Share and Promote Academic Libraries]. Kultura Popularna, 4(50), 50-73. doi:10.5604/01.3001.0010.0043

Mierzecka, A. (2017). Działalność lokalnych instytucji kultury na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych [Local cultural institutions' activities for the development of digital competencies]. W A. Mierzecka & E. B. Zybert (Eds.), Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego (s. 91-105). Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Mierzecka, A. (2017). Ewaluacja rozwiązań wyszukiwania treści stosowanych przez europejskie biblioteki akademickie w kontekście nawyków informacyjnych użytkowników [Search possibilities at the websites of European academic libraries in the context of users’ information behaviour]. W R. Sapa (red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna (s. 347-363). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Mierzecka, A., Kisilowska, M., & Jasiewicz, J. (2018). Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje młodych użytkowników [Acess Is Not Enough… Digital Services Of Cultural Institutions: The National Audiovisual Institute Resources Vs. Expectations And Competencies Of Teen Users]. W B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski, & Z. Wiorogórska (red.), Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne (s. 289-305). Warszawa: Wydawnictwo SBP.