Gackowski T., Political Image as the Substance of the Political Communication in the Era of Post-Politics, " “Online Journal of Communication and Media Technologies”, Volume III, Issue 4, October 2013, s. 40-63.

Gackowski T., Jak badać komunikację giełdową? Perspektywa behawioralno-medioznawcza, [w:] Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013, s. 177-211;

Gackowski T., Władza w czasach postmoderni-stycznych; Debata: Słowa i obrazy bez reguł, "Przegląd Polityczny" 2014, nr 123, s. 161–168;

Gackowski T., Image at the time of postmodern governments, [w:] An Atomizing Theatre, ed. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2014, s. 117–128;

Gackowski T., Twitter w rękach polityków. Rzecz o metodologii i potencjale badań mediów społecznościowych [Twitter in hands of politicians. The issue of methodology and potential of social media research], [w:] Metodologie badań medioznawczych [Methodology of media studies], red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, t. 26, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014, s. 163–208.